@bb21 מאחר שהתוכנה נמכרת עדיין…

י"ב. זכויות יוצרים : הפורום מכבד זכויות יוצרים.אין להעלות תוכן המפר זכויות יוצרים! (תוכנות,שירים וכדומה).כמו כן, הנהלת הפורום אינה אחראית על הפרה מצד המשתמשים-הפורום משמש פלטופרמת שיתוף בלבד, והאחריות המלאה היא על המשתמש.במקרה שאנו רואים הפרת זכויות-הפוסט מוסר.זכויותיך נפגעו? פנה אלינו!

אם אתה רוצה לערוך תפריט לC5-מוזמן לעשות אצלי בתשלום