@avi-klaine החסרונות, שא’'א להפעיל באותו לחצן, ממצב אחד לשני, וצריך ללחוץ על שני קבצים שונים.
עוד חיסרון, שאי אפשר להצמיד לשורת המשימות את הפקודה ולהפעיל אותה משם. עוד חיסרון, שזה לוקח יותר מידי זמן…